Mestres

   
Sokaku Takeda, Sensei   Morihei Ueshiba, Sensei   Mochizuki Minoru, Sensei

:: SHIN GI TAI ::

Login